AI - FRÅN FICTION TILL VÄLFÄRD

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att ta reda på vilket sätt AI, artificiell intelligens, kan transformera äldrevården och möta framtidens behov. Framtidens behov speglas i att antalet äldre på världsbasis förväntas sjudubblas innan år 2100. I relation till mitt syfte har jag tagit fram följande frågeställningar: ”På vilket sätt kan sociala robotar, så kallade humanoider, interagera med äldre människor och vårdpersonal, och på vilket sätt upplever personal respektive boende/äldre interaktion med sociala robotar?” och ”Vilka möjligheter och etiska hinder kan artificiell intelligens bidra med inom kontexten äldreomsorg?”.Metod: Studiens teoretiska ramverk bygger på ett urval av Rosas, Archers, Goffmans och Simmels begreppsapparater. Studiens empiriska material utgår ifrån triangulering och urvalet består av en intervju och två dokumentrapporter som genom innehållsanalys har försökt besvara forskningsfrågorna.Resultat: Resultatet har visat till positiv erfarenhet av interaktion mellan personal, en dement boendegrupp och en social robot på ett omsorgscenter i Norge. Personalens kollektiva agentskap var avgörande för att projektet lyckades. Möjligheter ger sig uttryck i nya gemenskaper, i att underlätta för personalen och ge de äldre bättre livskvalitet. Hinder ger sig uttryck i risk för övervakning och behov för utveckling av teknologin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)