Musikens effekt på beteendet hos äldre med demenssjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Demenssjukdom är ett samlingsnamn för symtom orsakade av någon form avhjärnskada. Beroende på var skadan sitter, kan sjukdomsbild variera. Några symtom viddemenssjukdom kan försämring av minne, oro, agiterat beteende och depressiva symtom.Dessa behandlas ofta med läkemedel. Alternativa behandlingar, såsom musik, har visat siganvändbara inom både demensvården och övriga vården och givit positiva effekter på hälsan. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vad musik kan ha för effekt gällande beteende hosäldre personer med demenssjukdom, enligt den vetenskapliga litteraturen. Metod: Beskrivande kvantitativ litteraturöversikt. Resultat: Av tio studier studerade åtta musikenseffekt på agiterat beteende, varav fem av dessa kunde påvisa en minskning. Tre studierundersökte musikens effekt på oro, samtliga redovisade minskad oro. Två studier studeradeom musik hade effekt på depressiva symtom. I en av dem minskade detta efter interventionermed musik. Slutsats: Genom att tillämpa musik inom vården för äldre personer meddemenssjukdom kan det bidra till positiva effekter på hälsan såsom minskat agiterat beteende,minskad oro och minskade depressiva symtom. Det ska dock tas hänsyn till att musiken ivarje enskild studie haft en varierad effekt på beteendemässiga och psykiska symtom. Trotspositiva resultat behövs mer forskning kring musik som en alternativ behandling dåforskningen inom området är begränsad. Det läsaren kan ha i åtanke är att musik inte skadar,därför uppmuntras personer i demenssjukas närhet att spela musik - en insats som sannoliktkan medföra positiva följder för alla inblandade. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)