BÄTTRE UT - En systematisk kunskapsöversikt om Kriminalvårdens arbete med återfall i brott

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Kriminalvårdens främsta uppgift, utöver att verkställa påföljder, är att förhindra återfall i brott. Syftet med denna studie är att undersöka vad som enligt forskningen bör göras för ett lyckat återfallspreventivt arbete. Hur ser forskningen ut inom området återfall? Vad bör göras för att minska återfall? Är Kriminalvårdens arbete förenligt med rådande forskning?Metod och material: En systematisk forskningsöversikt gjordes genom att söka i Kriminalvårdens vetenskapliga databas samt två kriminologiska databaser: Criminal Justice Database och National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) Abstracts Database. Antalet granskade fynd n = 55 genomsöktes efter bestämda sökmallar för att skapa en systematisk sammanställning av resultaten.Huvudresultat: Tre faktorer identifierades för ett lyckat återfallsarbete: identifiera riskfaktorer, arbeta med socialt stöd samt fokusera på utbildning och anställning. Inlåsning på anstalt har skadliga effekter på de intagna och de behöver hjälp med övergången från fängelse till samhälle. Intagna behöver också hjälp med att etablera positiva sociala band till konforma delar av samhället för att framgångsrikt kunna upphöra med brott. Kriminalvården kan tillsammans med utbildning och arbete agera som en vändpunkt i den kriminella livsbanan. Genom att göra korrekta riskbedömningar kan rätt de intagna matchas till rätt åtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)