Barn i svårigheter : En studie om förskolors arbete för att ge barn lika förutsättningar för kunskapsinhämtande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Sammanfattning: Syftet med   studien är att ta reda på hur förskolorna arbetar för att ge alla barn lika   förutsättningar till kunskapsinhämtande. För att komma fram till hur   pedagogerna arbetar med detta så lämnades en enkät ut där de fick besvara   frågor utifrån hur de bemötte, inkluderade och vad de hade för resurser att   tillgå i verksamheten. I resultatet framkom det att förskolorna arbetar på   ett likartat sätt. Pedagogerna arbetar för att varje enskilt barn ska få de   förutsättningar som behövs för att få den kunskapsinhämtning som krävs för   att utvecklas. Barnen måste också få känna sig accepterade utifrån sina behov   och förutsättningar. Det framkom också i enkätsvaren att barnen är delaktiga   i verksamheten och att samtal och reflektioner ständigt sker mellan vuxna och   barn för att kunna utveckla den pedagogiska verksamheten. En viktig del är   också att få föräldrarna att känna sig delaktiga men även att använda dem som   en resurs tillsammans med förskolekonsulent, psykolog, distriktssköterska,   talpedagog och läkare. Bland pedagogerna är det delade meningar om att sätta   in resurser och på vilken grad av funktionshinder som styr om stöd ska finnas.   Pedagogerna diskuterade även om vad en svårighet är och att alla barn kan   behöva någon sorts resurs. Pedagogerna var här överens att det är deras vilja   som styr hur det blir för barnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)