”Respektfulla möten, ödmjuka möten…” : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterarens uppfattning om den goda relationen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Inom socialtjänsten används allt mer standardiseringsmanualer och bedömningsmodeller i socialt arbete samtidigt som forskning visar att relationen är en grund och en förutsättning för allt klientarbete. Det finns antydan till att relationen mellan klient och socialarbetare blivit mer administrativ och juridisk till följd av strukturella krav. Det finns därför ett behov av att undersöka hur kraven på standardiseringsmanualer påverkar klienterna och relationen mellan klient och socialsekreterare. Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterarens uppfattningar om relationens betydelse i det sociala arbetet samt om standardiseringsmanualer har en påverkan på relationen mellan socialsekreterare och klient. Studien har utgått från en kvalitativ ansats och som datainsamlingsmetod använt semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar bland annat att en god relation mellan socialsekreterare och klient är betydelsefull för socialt arbete. I resultatet framkommer också att standardiseringsmanualer, trots att de är viktiga, påverkar möjligheterna att skapa en god relation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)