IUP – ”succé eller fiasko”? – en studie om lärares syn på den individuella utvecklingsplanens betydelse för måluppfyllelse.

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningProblembeskrivning: Alltför många elever slutar grundskolan utan godkända betyg i ett eller fleraämnen. För att göra det möjligt för fler elever att nå skolans mål gjordesden individuella utvecklingsplanen obligatorisk från 1 januari 006. Detsägs att utvecklingsplanen antingen kan bli en succé eller ett fiasko vilketbland annat kan bero på vilken funktion den får i undervisningen.Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att undersöka om lärare, verksamma i grundskolanstidiga år, upplever att den individuella utvecklingsplanen leder till ökadmåluppfyllelse hos eleverna. Med studien avses det även att söka sådanafaktorer som, enligt lärarna, hindrar eller bidrar till att en ökadmåluppfyllelse sker. Utifrån problemområdet och syftet har studien tvåhuvudfrågor:• Upplever de intervjuade lärarna att fler elever når målen efter införandetav obligatorisk IUP?• Vilka faktorer kan enligt lärarna, som intervjuats, hindra eller bidra till enökad måluppfyllelse?Metod:Studien bygger på en kvalitativ undersökning där den semistruktureradeintervjumetoden med inslag av den strukturerade metoden har använts. Enliten grupp lärare har intervjuats varför studien inte gör anspråk på attgeneralisera resultatet.Resultat: Det visar sig att lärarna har svårt att svara på om den individuellautvecklingsplanen leder till ökad måluppfyllelse. De menar dock atttydligheten, gentemot elev och vårdnadshavare, som uppnås genom arbetetmed utvecklingsplanen borde bidra till ökad måluppfyllelse. Faktorer som,av lärarna, anses hindra eller bidra till ökad måluppfyllelse är bland annathur lättarbetad IUP skolan har, om lärarna utgår från en lokal pedagogiskplanering samt hur utvecklingsplanen görs levande i det dagliga arbetet.Relevans för läraryrket:Alla elever i grundskolan ska ha en IUP och alltså något vi kommer stöta påi vårt kommande yrke. Studien presenterar faktorer som, enligt deintervjuade lärarna, hindrar respektive främjar den ökade måluppfyllelsensom önskas genom utvecklingsplanen. Detta är kunskaper som direkt kantas ut och appliceras i den egna verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)