Attityder mot hemlösa och tron på en rättvis värld : En kvantitativ jämförandestudie bland blivande socialpsykologer

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Frida Pettersson; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats var att göra en jämförelse mellan studenter som läser det första respektive det sista året på socialpsykologiskt program på högskolan i Skövde ideras attityder mot hemlösa och tro på att världen är rättvis. Ett ytterligare syfte var att ta reda på om det fanns ett samband mellan attityder mot hemlösa och tro på att världen är rättvis. Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen var perspektivet socialkognition, med relevanta begrepp som attityder, stereotyper och fördomar samt Lerner´s teori (1980) om tron på en rättvis värld. Metoden som användes var kvantitativ och utfördes genom två enkäter; Attitudes Toward Homelessness Inventory (Kingree & Daves, 1997) och The Global Belief in a Just World Scale (Lipkus, 1991). Den statistiska bearbetningen skedde med hjälp av statistikdataverktyget PASW Statistics 17. Resultatet visade att ingen skillnad mellangrupperna i fråga om attityder mot hemlösa och tro på att världen är rättvis kunde påvisas. Däremot fanns ett samband mellan attityder mot hemlösa och tro på att världen är rättvis. Efterhand genomfördes även tester för att se om några könsskillnader eller etniska skillnader kunde påvisas, även om det inte var det ursprungliga syftet med denna studie. Resultatet visade att män hade något mer stigmatiserade attityder mot hemlösa än kvinnor och männen visade även en starkare tro på att världen är rättvis jämfört med kvinnorna. Det gick däremot inte att finna några statistiskt signifikanta etniska skillnader i attityder mot hemlösa eller tro på att världen är rättvis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)