Sjuksköterskors upplevelser av arbetet med att vårda patienter med suicidalt beteende : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: SVENSKA: Bakgrund: Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem i Sverige och det orsaka ett stort psykisk lidande för alla inblandade. Suicidalt beteende omfattar suicidtankar, suicidförsök och suicid. Patienter upplever att deras liv är utom kontroll och känner en hopplöshet vilket sjuksköterskor genom god omvårdnad ge verktyg till att hantera deras känslor och beteende. Syfte: var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av arbetet med att vårda patienter med suicidalt beteende. Metod: Det är en beskrivande litteraturstudien och sökte artiklar genom databasen PubMed. Författarna sammanställde tio artiklar där nio har kvalitativa ansatser och en har kvantitativ ansats. Artiklarna har genomgått en relevans- och kvalitetsgranskningsmall. Artiklarna analyserat utifrån Evans modell och bearbetade till teman samt subteman. Huvudresultat: Suicidriskbedömningar är en viktig del av sjuksköterskors arbete men det innebär även ett tungt ansvar. Många sjuksköterskor upplevde bristande möjligheter till utbildning men även tidsbrist och brist på personal. Det kan bidra till oro, stress och en överhängande rädsla att göra fel. Det är en krävande och komplex arbetssituation där sjuksköterskor använder sig olika copingstrategier för att kunna hantera den. Slutsats: Sjuksköterskor som besitter tillräckligt med utbildning upplever färre negativa känslor och känner sig mindre osäker i sin roll. Utbildning inom suicidalt beteende och suicidprevention är en viktig del i sjuksköterskeprofessionen, men det verkar inte finnas i tillräcklig omfattning. Nyckelord: Sjuksköterskor, Suicid, Patienter, Upplevelser, Vård

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)