An observational study of freight transport in Linköping inner city

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

Sammanfattning:

På senare år har godstransporterna ökat i Sverige. Detta kan orsaka problem i innerstäderna eftersom att det krävs ett bra samspel mellan kollektivtrafik, godstrafik, bilister, fotgängare och cyklister. Om detta samspel inte fungerar finns det risk för ineffektiva leveranser, förseningar och trängsel. Denna rapport kommer att reda ut hur situationen i Linköpings centrum ser ut i dagsläget och vilken förbättringspotential som går att tillämpa på de problemområden som fungerar dåligt. Att få information om dessa problemområden är något som Linköpings Kommun anser är av intresse då de ser en ökad kommunikationsproblematik i city som främst beror på trängsel. Denna rapport kommer därför att behandla en observationsstudie som utfördes på två centrala områden i Linköping. Dessa områden är Ågatan/Platensgatan och Nygatan vid Hospitalstorget. Syftet med studien är att göra en datainsamling och med hjälp av den insamlade datan göra en analys för att utvärdera de observationer som gjorts. Med analysen som grund utformas förbättringsförslag vars syfte är att ge Linköpings Kommun grund till att utföra förändringar för att förbättra godsleveranser i innerstaden. Observationsstudien visade att det i genomsnitt sker 49 leveranser om dagen till Ågatan/Platensgatan. Varje leverans i det området tog i genomsnitt 20 minuter. Vid Hospitalstorget skedde det i genomsnitt 20 leveranser om dagen och leveranserna tog i genomsnitt sju minuter. Förbättringsförslagen för Ågatan har som mål att effektivisera leveranser och samtidigt öka trivseln hos fotgängare och cyklister. Detta kan göras genom att bland annat omplacera lastzoner för snabbare leveranser, öppna nytt tidsfönster för att möjliggöra eftermiddagsleveranser samt att reglera lastbilarnas behörighet att vistas på Ågatan/Platensgatan genom att införa en miljözon. De förbättringsförslag som har tagits fram för Nygatan vid Hospitaltorget har som mål att minska på den trängsel som lätt uppstår då området redan idag präglas av trånga utrymmen. Förbättringsförslagen handlar därför om att erbjuda en ny lastzon samt att förflytta de fickparkeringar som finns längs med Nygatan för att frigöra mer utrymme.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)