Article Placement in Storage

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

Författare: Robin Edberg; Magnus Qvint; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Beijer Byggmaterial är ett företag med förbättringspotential angående lagerhantering. Eftersom lager och service är centralt i företagets syfte kan lönsamhet uppnås vid effektiviserad lagerhantering.

Syftet med rapporten har varit att minska tiden för plockning av artiklar ur ett kundperspektiv på Beijer Byggmaterials lager i Halmstad. Utifrån detta har ett antal frågeställningar diskuterats fram som i denna rapport ska svara på ifall det är lönsamt för företaget att frekvenslägga sina artiklar. Arbetsgången har skett genom tre olika steg, där den första fasen behandlade insamling av data. Detta följdes upp av diverse beräkningar och analyser angående artikelplacering i lager. Sista fasen behandlade det lösningsförslag som författarna arbetat fram.

I dagsläget är artiklarna på Beijer placerade i artikelgrupper utan frekvensläggning. I det lösningsförslag som arbetets fram i denna rapport visar det sig lönsamt för företaget att placera ut artiklarna baserat på dess frekvens. Detta har genomförts genom ett antal olika ABC-analyser med ett antal kriterier där de artiklar med högst plockfrekvens klassificeras som A-artiklar och har därför placerats på en lämplig plats.

Genom stöd från teorier har frekvensläggning och artikelplacering resulterat i kortare plocktider för både kunder och personal samt en högre kundservice genom hela lagret.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)