Fastighetsmäklares arvoden : En studie om självupplevd motivation och prestation

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur fastighetsmäklares arvoden påverkar deras självupplevda motivation och prestation. Studien anpassar etablerade mått för självupplevd motivation och prestation till en enkät som valideras. Resultatet visar att fastighetsmäklare upplever arvoden olika. I likhet med agent- principal teori indikerar resultatet för stickprovet i den här studien att fastighetsmäklare upplever sig prestera bättre vid provisionsbaserat arvode. Detta är inte i motsättning till de motivationsteorier som diskuteras i studien. Istället indikerar resultatet att fastighetsmäklare upplever provisionsbaserade lönesystem som informerande och stärkande av deras inre motivation. Dessutom finner vi signifikanta indikationer om att undanträngningseffekter såväl som hämmande effekter av fastighetsmäklares inre motivation kan uppstå. Dessa indikationer kan däremot inte generaliseras till följd av stickprovets storlek. Studiens slutsats är att fastighetsmäklares inre motivation förklarar deras självupplevda prestation oberoende av arvode. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)