Finns det evidens för att höghastighetsmanipulation av nacken kan orsaka stroke?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Sammanfattning: Höghastighetsmanipulation av nacken är en manuell behandlingsteknik mot smärta i framförallt nacken och skuldrorna. Tekniken har enligt flera källor visats hänga samman med risken för att drabbas av skador på de kärl som försörjer hjärnan med blod, med bland annat stroke som följd. Andra källor har å andra sidan visat att de är en teknik som är säker att utföra. Den här litteraturstudien har sammanställt och utvärderat forskning som på olika sätt söker utreda om det påstådda sambandet är kausalt eller inte. Metoden som valdes var att genom en av SBU färdigställd mall värdera forskningsartiklar och sedan sortera dem efter relevans, för att på så sätt avgöra huruvida sambandet kan ses som kausalt eller inte. Studieresultatet visade att frågan är för komplex för att kunna besvaras i en enskild studie, och att mer forskning behövs inom flera delområden innan frågan kan besvaras fullt ut. Orsaken till detta är att det finns flera orsaksmekanismer, och flera riskgrupper, för denna typ av skada, där flera ännu är okända. Detta gör att en fullständig kartläggning av samband i frågan ännu inte är möjlig. Däremot är det sannolikt att tekniken kan verka som en utlösande faktor, en trigger, hos vissa personer i riskgrupperna. Därför kan det sägas finnas en risk med tekniken rent praktiskt, oavsett om ett kausalt samband mellan tekniken och stroke i sig existerar eller inte.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)