Kunskaper hos sjuksköterskor och undersköterskor om sårbehandling inom kirurgisk verksamhet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Att ha ett sår är en belastning och påverkar människors vardag, oavsett om såret är akut efter ett olycksfall eller efter en operation, alternativt svårläkande som vid bensår, diabetesfotsår, trycksår eller maligna tumörsår. Syftet med studien var att undersöka kunskaper hos sjuksköterskor och undersköterskor om sårbehandling inom kirurgisk verksamhet. Metoden utgjordes av en enkätundersökning hos sjuksköterskor (n=56) och undersköterskor (n=38). Resultatet visar att sjuksköterskorna kände sig mer osäkra i sitt val av behandling av svårläkande sår jämfört med undersköterskorna. Kunskaperna om sårbehandling visar att skattade kunskaper inte motsvarar svaren på kunskapsfrågorna. Nitton av 56 sjuksköterskor och 15 av 37 undersköterskor hade genomgått någon form av sårutbildning.

Undersköterskorna skattar sina kunskaper om sårbehandling högre än sjuksköterskorna och känner sig mer sällan osäkra i sitt val av behandling av svårläkande sår, jämfört med sjuksköterskorna. Det är också undersköterskorna som oftast utför såromläggningar på avdelningarna. Studien visar att det finns brister i kunskaperna om sårbehandling, hos både sjuksköterskor och undersköterskor och att mer utbildning behövs.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)