Stöttar kvalitetsteknik strategiskt arbete med informationshantering? : Mognadsmodeller och standarder som stöd för strategiskt arbete med verksamhetsinformation

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete var att identifiera vad en lämplig modell för en strategisk styrning av hantering av verksamhetsinformation borde innehålla. För att få reda på detta analyserade jag vilka modeller som används, vilka utmaningar som uppges och vilket stöd kvalitetsteknik gav i arbetet att ta sig an utmaningarna. Främst användes fördjupad litteraturstudie och analys av förekomst av värderingar, teman och uttryckta utmaningar i den valda litteraturen. En enkät sändes ut till åttio professionella inom arkiv- och informationshantering och intervjuer har genomförts med fyra personer med stor erfarenhet av arbete med informationsstyrning på en strategisk nivå. För att avgränsa området för studien har kvalitetsteknik avgränsats till värderingar och teman angivna i hörnstensmodell och kvalitetsprismodeller. Analysen indikerar att de i litteraturen angivna utmaningarna till stor del kan mötas av de värderingar och teman som förekommer inom kvalitetsteknik, samtidigt som såväl modeller för strategisk styrning av verksamhetsinformation och BPM, Business Process Management, kan ge stöd inte minst då det gäller att involvera intressenter/stakeholders och hålla deras intresse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)