Det var en gång… : En studie om förskollärares förhållningssätt och resonemang till högläsning av böcker.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Syfte: Studien inriktar sig på hur förskollärare använder högläsning av böcker som verktygför barns språkutveckling och syftet med studien är att fånga förskollärares förhållningssätt och resonemang till böcker. Metod: Studien utfördes med en kvalitativ forskningsmetod där observation av förskollärare med intervju som komplement tillämpades, för att inhämta dataunderlag till undersökningen. Resultat: Resultatet redovisar hur pedagogers tankar och förhållningssätt kring användandet av böcker i verksamheten ser ut, samt deras olika lässtrategier för barn.  När pedagogerna resonerade om högläsning för barn, uttrycktes varför vissa böcker och lässtrategier var merrelevanta än andra för den egna individen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)