Fallet Meursault och Främlingen -En jämförande analys av Kamel Daouds Fallet Meursault ochAlbert Camus Främlingen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen jämför Kamel Daouds Fallet Meursault och Albert Camus Främlingen ur de tre perspektiven berättarteknik, postkolonialt tänkande och livsåskådning. Syftet med jämförelsen är att se vilka likheter och skillnader som finns mellan verken, och då i första hand hur Fallet Meursault förhåller sig till Främlingen. Uppsatsen utgår från en komparativ metod utefter de aspekter som anges i syftet. Resultatet visar att Daouds Fallet Meursault i hög grad anspelar på CamusFrämlingen och kan ur ett postkolonialt perspektiv beskrivas som en form av writing back samtidigt som Daoud livsåskådningsmässigt kommer att ligga mycket nära Camus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)