Processkartläggning över hanteringen av tjänstetelefoner : En fallstudie med fokus på hållbar utveckling

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Befolkningsmängden ökar och det i sin tur bidrar till en ökad konsumtion. I dagens samhälle finns det ett överdrivet resursutnyttjande som präglas av en ”köp-och-släng” mentalitet med linjär ekonomiska principer. Motsatsen till linjär ekonomi är cirkulär ekonomi som är ett relativt nytt begrepp, vilket istället syftar till att ”återanvända, återvinna, reducera och tänka om”. Principen innefattar att produkter tillverkas av komponenter från återvunna produkter och därmed bidrar till en lägre resursförbrukning. Principen syftar även till att minska resursavfall. Dessa bidrar bägge till den hållbara utvecklingen genom att bland annat bidra till ett minskat koldioxidutsläpp. Med fokus på hållbart arbete syftar rapporten till att ta fram förbättringsförslag till den interna hanteringen av tjänstetelefoner på fallföretaget. I rapporten har en processkartläggning gjorts för att ta reda på hur hanteringen av mobiltelefoner ser ut idag på företaget. Från informationen av processkartläggningen har sedan en värdeflödesanalys genomförts för att kunna ta reda på vilka förbättringar som skulle kunna föreslås. Förbättringsförslaget baseras sedan på insamlad data samt svar från en medarbetarundersökning. Rapportens resultat indikerar att företaget ska gå från en process med linjär ekonomiska principer till en process med cirkulär ekonomiska principer. Det tillsammans med svaren från enkätundersökningen och intervjuerna resulterade i att två förslag på åtgärder kunde tas fram vilket innefattar tre olika telefonmodeller från märket Apple. Den ena åtgärden innebär en användning av återvunna telefoner och den andra en minskning av antalet telefoner per medarbetare, vilket skulle innebära att medarbetarna enbart använder sig av en telefon. Utfallet blev att denna telefon skulle vara av modellen iPhone 7 i skick A+, då det skulle vara det bästa alternativet utifrån ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och medarbetarnas åsikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)