Stå stadigt, tala tydligt och titta på publiken : - En kvalitativ textanalys av kunskapskraven i “muntlig redogörelse” i läromedel för årskurs 4-6

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Den orosfyllda inställningen till att ställa sig och redovisa inför klassen är något som många elever delar. Vi ville med denna uppsats undersöka hur dagens elever får öva på de muntliga färdigheter som de senare ska examineras i. Därtill befinner sig dagens lärare i en verksamhet där information om vad som ska läras ut fås utifrån läroplanen, men hur det ska läras ut är mer tolkningsbart. Detta reducerades till våra frågeställningar: “Hur återspeglas kunskapskraven som berör muntlig redogörelse i läromedelstext för årskurs 4 till 6?” respektive “Vad skapar de föreslagna övningarna i muntlig redogörelse för möjligheter eller utmaningar för lärarens undervisning?”. Studien baserades på en läromedelsanalys där tre läromedel som fanns tillgängliga på Uppsala universitetsbibliotek undersöktes. Dessa läromedel är producerade för svenskämnet, årskurs 4-6. Analysresultaten kopplades sedan till teorin, som bestod av såväl partesläran som de retoriska grundpelarna; “ethos”, “logos” och “pathos”. Av de två kunskapskraven som berör det som undersöktes bestod slutsatsen i att kunskapskravet gällande “fungerande inledning, innehåll och avslutning” var mer framträdande än det som gäller “anpassning till syfte och mottagare”. Dock får eleven många tillfällen att öva på fler retoriska aspekter än det som syns i de två kunskapskraven. Det fanns inget i vår insamlade empiri som uttryckligen stöttade eleven i att komma över talrädsla. Däremot kunde de tips som gavs, samt de lekfulla omständigheter som vissa övningar skedde i vara sådana indirekta bidrag som kan tänkas motverka en orosfylld inställning till tal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)