Föräldraledighet – föräldrarnas vän eller fiende?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Uppsatsen tar upp problemen med det ojämna uttaget av föräldraledighet mellan könen. Männen tog år 2004 endast ut 18,7 procent av föräldrapenningdagarna, kvinnorna tog ut 81,3 procent. Detta medför en stor skillnad mellan kvinnor och män, i förutsättningarna på arbetsmarknaden. Föräldralagstiftningen är till för att underlätta och stötta föräldrar vid barnafödande, och möjlighet att förena föräldraskap och arbete. Familjen får lagstadgad ledighet och ekonomiskt stöd under barnets första tid, och den är i sin utformning könsneutral. Studien undersöker om föräldralagstiftningen bidrar till det ojämna uttaget. Slutsatsen blir att föräldraförsäkringens flexibilitet, där föräldrarna själva får bestämma över största delen av ledighetstiden, bidrar till det ojämna uttaget. Ett förslag från föräldraförsäkringsutredningen innebär att handlingsutrymmet för föräldrarna begränsas i syfte att minska skillnaderna i uttaget av föräldraledighet, och därmed minska ojämlikheten på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)