BIM i Anläggningsbranschen - En studie av BIM-användande hos entreprenörer och beställare

Detta är en M-uppsats från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

Författare: Felix Enning; Sven Gross; [2017]

Nyckelord: BIM; anläggning; infrastruktur; 3D-modell; samordning;

Sammanfattning: I anläggningsbranschen pågår idag högkonjunktur med många krävande projekt somVästlänken och Förbifart Stockholm vilket ställer krav på effektiva arbetssätt inomhela branschen. BIM är ett arbetssätt som med digitala hjälpmedel kan effektiviseraarbetsprocessen, husbyggnadsbranschen är ett exempel där BIM används och harvisats vara effektivt. Syftet med denna rapport är att undersöka om BIM användsinom anläggningsbranschen för att sedan föreslå hur entreprenadföretag kan utvecklasitt arbetssätt med hjälp av BIM.En nulägesanalys utfördes där 16 personer intervjuades med respondenter från PeabAnläggning, WSP och Trafikverket. Tanken är att dessa 16 intervjuer från beställare,projektörer och entreprenörer ska ge en bild av hur arbetsprocessen ser ut i branschenidag.Vid en jämförelse mellan definitionen av BIM och intervjustudien som genomförtsgår det att konstatera att anläggningsbranschen ännu inte arbetar med BIM. Däremotanvänds vissa tillämpningar av BIM i varierande omfattning men dessa begränsas aven mängd barriärer där den viktigaste är kompabilitetsproblem mellan programvaror.Rapporten visar att ett användande av BIM kan möjliggöra en effektivarearbetsprocess men för att nå dit är det viktigt att alla involverade aktörer hittar egnaarbetssätt och arbetsnyttor med BIM.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)