Informationssäkerhetsrisker inom Software as a Service användaravtal : Kategoriserar slutanvändares förståelse för användaravtal och dess informationssäkerhetsrisker.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: Denna uppsats har undersökt användaravtal inom Software as a Service tjänster. Målet var att skapa en bild om användares förståelse och riskmedvetenhet av användaravtal samt leverantörers skyldigheter ur en användarsynpunkt.   I arbetet gjordes en pilotstudie där fyra SaaS tjänsters användaravtal undersöktes för att skapa en verklighetsbild om hur användaravtal utformas. Därefter utfördes intervjuer med åtta respondenter som valts efter vilken IT-bakgrund de har. Det gjordes för att få information om användares kunskapsbas, reflektioner och ställningstagande.  Studien kom fram till att användare sällan läser igenom avtal där den främsta anledningen är tidsåtagandet och den språkliga komplexiteten. Respondenter anser att det är viktigt att läsa igenom avtal och anser att användare bör läsa igenom avtal oftare för att upprätthålla förståelsen.   Det framkom ett missnöje med överdelande av användares data som kan leda till brist på kontroll med datahantering. Respondenter har låg kunskap om vilka lagstiftningar som reglerar användande av Cloudtjänster. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)