Att hitta akilleshälen : sårbarhetsanalyser till stöd för militär planering

Detta är en Magister-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Enligt gällande västliga militära planeringsdoktriner, inklusive den svenska som den formuleras i Svensk planerings och ledningsmetod (SPL), är tyngdpunktsanalyser av såväl motståndaren som den egna sidan avgörande steg i planeringsprocesserna på både strategisk och operativ nivå. Tyngdpunkten kan anfallas eller påverkas direkt eller indirekt, i det ideala fallet genom att slå mot kritiska sårbarheter. Kritiska sårbarheter kan ofta vara av teknisk karaktär, vilket historiska erfarenheter visar. Bristande teknisk förståelse riskerar därmed leda till att kritiska sårbarheter hos fienden inte exploateras och att våra egna inte skyddas. De nyckelfaktorer som bygger upp tyngdpunkten ska enligt doktrinerna identifieras genom systemanalys. Beskrivningarna av vad en systemanalys är eller hur denna kan genomföras saknar dock både tillräckligt djup och tydlighet för att kunna användas praktiskt och ge önskad kvalitet. Detta riskerar att ge stora konsekvenser för den fortsatta planeringen. I uppsatsen föreslås en utvecklad metod för tyngdpunktsanalys, med fokus på hur de kritiska sårbarheterna identifieras och värderas. Metodens huvudsakliga moment är modellering och klassificering, där klassificeringsmomentet sker med en föreslagen metod som hämtat stöd från såväl verkansprocessen som civil forskning om systemsårbarheter. Metoden operationaliseras i uppsatsen och prövas i en fallstudie med två fall. Slutsatserna från undersökningen indikerar att den föreslagna metoden är användbar och har förklaringskraft i de undersökta fallen. För att analysen av kritiska sårbarheter ska nå tillräcklig kvalitet krävs djupa systemkunskaper och inte minst resurser i form av personal och tid. Den föreslagna metoden behöver prövas i sin helhet för att utvärdera den praktiska användbarheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)