Munvård hos äldre

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Författare: Camilla Olli; Pia Nordman; [2011]

Nyckelord: Äldre; Munhälsa; Munhygien; Omvårdnad;

Sammanfattning: SAMMANFATTNING En bristfällig munvård kan leda till olika sjukdomstillstånd. En god munvård är en viktig del i det fysiska och psykiska välbefinnandet. Allt fler äldre personer behåller idag sina egna tänder. De som inte kan sköta sin egen munvård p.g.a. sjukdom eller åldrande behöver därför hjälp. Munvård ska vara en naturlig del i det dagliga omsorgs och omvårdnadsarbetet.   Syftet var att beskriva faktorer som har betydelse för upprätthållande av en god munvård hos äldre personer. Frågeställningarna var: Vad kan underlätta upprätthållandet av god munvård för? äldre personer? Vad kan försvåra upprätthållandet av god munvård för? äldre personer?   Författarna valde att göra en forskningsöversikt. Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och PubMed på artiklar publicerade mellan åren 1996-2011. Totalt inkluderades 17 artiklar i arbetet. Sökord som användes var oral health, oral health nursing, oral health nursing care, oral hygiene, oral health care, oral hygiene nursing, oral hygiene nursing care, oral care nursing, oral care och oral hygiene.   Resultatet visade att utbildning i munhälsa behövde förbättras, de bästa resultaten sågs när teoretisk och praktisk undervisning kombinerades samt regelbundna repetitionskurser i munvård för vårdpersonalen behövs för att säkerhetskälla de äldre personernas munhygien. Tidsbrist, hög arbetsbelastning, bristande rutiner, bristande incitament, bristande dokumentation, samarbetssvårigheter, bristande kunskaper och erfarenheter var orsaker till att munvården var en eftersatt omvårdnadsaktivitet. Att använda sig av klorhexidinglukonat, eltandborstar, klorhexidinlack, natriumflouridlack, antibakteriellt tuggummi vid munvård förbättrade de äldre personernas munhälsa.   Slutsatsen var att utbildning i munvård behövs. Utbildning i munvård ger bäst resultat när teorietisk och praktisk undervisning kombineras. Oralbedömningsinstrument behövs för att vårdpersonalen ska kunna bedöma de äldre personernas munhälsa samt för att följa upp och åtgärda de äldre personernas munhälsa. Det är också av stor vikt att ha kunskap om olika hjälpmedel som kan förbättra munhälsan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)