Vetenskap och humanism i läromedel : En läromedelsanalys i religionskunskap

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Författare: Linn Sundholm; [2015]

Nyckelord: religion och vetenskap; humanism; läromedel;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Relationen mellan religion och vetenskap är uttryckt i Skolverkets förmågor för ämnet religionskunskap på gymnasiet. Men hur presenteras det och humanism i läromedel för gymnasiet? Jag har i min undersökning av vetenskap och humanism som livsåskådning genomfört en läromedelsgranskning. I Sverige finns det inte en myndighet som granskar läromedel vilket gjort min undersökning relevant då jag jämför forskning kring vetenskap och humanism och ställer det mot innehållet i läromedel.

Frågeställningar i min undersökning är: Hur presenteras humanism som livsåskådning i läromedel i religionsämnet för gymnasiet? Hur presenteras vetenskap i relation till religion i läromedel i religionsämnet för gymnasiet?

Jag grundar min undersökning på fyra delar i min bakgrund, det är hur livsåskådning definieras. I det kapitlet tar jag stöd av bland annat Anders Jeffner och Ingemar Hedenius. Den andra delen är vad forskning kring relationen mellan religion och vetenskap säger, där lyfts Carl-Reinhold Bråkenhielm och Ulf Görman fram. Den tredje delen handlar om vad forskning säger om humanism som livsåskådning, den texten utgår från Carl-Henrik Grenholms forskning. Den sista delen handlar om vad styrdokumenten från Skolverket säger om både vetenskap och humanism.

Den metod och teori jag använt mig av är diskursanalys. Metod och teori utgår från Carlsson och von Brömssen samt Bergström och Boréus. Carlsson och von Brömssen används främst till min diskurs, läromedel. Den teoretiska bakgrunden har jag fått från Bergström och Boréus som handlar om fyra tolkningsstrategier för texter samt innehållsaspekten.

Undersökningen av läromedlen: Söka svar: Religionskunskap kurs 1, Relief: Livsvägar samt Religion 1 för gymnasiet visar att det är stor skillnad på hur både humanism och vetenskap presenteras. Relationen mellan vetenskap och religion presenteras på ett sätt som mest liknar forskning och styrdokument i boken Religion 1 för gymnasiet. Humanism presenteras även det på bästa sätt i Religion 1 för gymnasiet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)