Vad sägs? - En strategisk kommunikationsplan för Swepart AB

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Ämnet för detta examensarbete är kommunikation, och som uppdragsgivare står Swepart Verktyg AB. Företaget upplever det som svårt att nå ut till nyutexaminerade ingenjörer, och få dessa att söka jobb inom företaget. Mitt uppdrag har således varit att ta fram en strategisk kommunikationsplan för hur de kan gå tillväga i det arbetet. Målgruppen är studenter vid Maskinteknik på Lunds tekniska högskola, ett program som under vårterminen 2008 har 549 inskrivna studenter. Med kvalitativ forsknings-metod, närmare bestämt fem fokusgrupper, har jag undersökt frågeställningar som hur maskinteknolog-studerande upplever marknadsföring, hur de ser på sin framtida karriär och vilka normer och värderingar som råder inom deras akademiska fält. Som teoretisk utgångspunkt har jag därefter valt att analysera materialet utifrån en reflexiv syn på kommunikation, där det tas stor hänsyn till exempelvis bakgrund, erfarenheter och värderingar, för att kunna anpassa budskap på bästa sätt. Det handlar inte bara om att överföra information, exempelvis genom en reklamkampanj, utan om att förmedla något utöver det som faktiskt sägs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)