Produktutveckling av en isolerande sexkantsnyckel för lågspänningsarbete i elskåp

Detta är en M-uppsats från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för material- och tillverkningsteknik

Sammanfattning: Ett isolerande handverktyg för arbete i elskåp har designats på uppdrag av ABB AB, ett världsledande företag inom elkraft och automationsteknik. Den här rapporten redovisar metoder som använts under arbetet samt vilka resultat de gett.Verktyget har två sexkantsnycklar med dimensionerna 6mm och 8mm samt är kompatibelt med momentnyckel. Det är även konstruerat för att uppnå standard för beröringsskyddade verktyg. Verktygets målgrupp är drifttekniker som framförallt verkar runt om i Norden.Designarbetet har innefattat en förstudie som förutom situationsanalys och användarstudier även berört områden som ergonomi och hållfasthet. Att identifiera krav från användare och rangordna dessa har prioriterats högt. Olika metoder såsom intervjuer, studiebesök och Kano-modellen har använts för att få en bra helhetsbild av produkten och kundvärdet.Under konceptgenereringen användes metoder som brainstorming och enklare prototyper. Lösningsförslagen utvärderades och vidareutvecklades genom ytterligare prototyper, konsultationer med personer med spetskompetens inom passande områden samt samråd med drifttekniker.Ett slutkoncept har konstruerats med CAD och en 3D-utskrift har gjorts för visuell konfirmation. För det nya konceptet redogörs materialval, dimensionering, ergonomi och formspråk. Slutrekommendationer är presenterade för vidare utveckling av arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)