Vård och bemötande av personer med emotionell instabil personlighetsstörning och liknande ohälsa

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: SAMMANFATTNING BAKGRUND: Suicidalt beteende och självskadebeteende kan förekomma hos personer med emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS). Det kan finnas en negativ attityd till patienter med EIPS och liknande ohälsa hos personal som vårdar denna patientgrupp. Tidigare studier beskrev att sjuksköterskor upplevde att de hade för lite kunskap och utbildning i hur självskadebeteende ska bemötas i vården. SYFTE: Syftet med litteraturstudien var att analysera och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur som utifrån vårdpersonalens och patientens perspektiv belyser bemötande och vård av patienter med emotionell instabil personlighetsstörning och liknande ohälsa. METOD: Systematisk litteraturstudie. Litteratursökningarna utfördes i databaserna, CHINAL, PubMed och SCOPUS. RESULTAT: Resultatet består av 21 inkluderade studier. Data genererade fyra teman vilka var vårdpersonalens attityder, vårdrelationens betydelse, behov av kunskap i vårdandet och vårdlidande. Personer med EIPS och liknande ohälsa kunde uppleva att de fick ett icke respektfullt bemötande och en negativ attityd från personalen. Vad som även kunde påverka vårdandet var ifall vårdpersonalen hade bristande kunskap, förståelse och verktyg för att behandla och vårda denna patientgrupp. Personer med EIPS och liknande ohälsa ansåg att viktiga aspekter för att lindra lidande kunde vara respekt, stöd, tillit, förståelse och omsorg. Att känna sig hörd av vårdpersonalen och delaktig i såväl sin behandling som beslutsfattande kring medicinering ansågs vara av stor betydelse. SLUTSATS: Negativa attityder och bristande kunskap hos vårdpersonal bekräftades av både vårdpersonal och patienter. Dessa aspekter kunde leda till stort vårdlidande hos patienten. Att minska lidandet hos patienten kunde göras genom att få patienten att känna sig delaktig i sin vård, känna sig hörd samt att ha ett respektfullt sätt gentemot patienten. Nyckelord: Emotionell instabil personlighetsstörning, självskadebeteende, vård

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)