Förstföderskors upplevelser av att helamma i sex månader - en intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I barnmorskeprofessionen ingår det att främja amningens naturliga process. För att göra detta behöver barnmorskan kunskap om amningens dimensioner: Den biologiska, existentiella samt den kulturella. Att helamma i sex månader har visat sig ha stora hälsofördelar för både kvinnan och barnet. Socialstyrelsen fastslog 2004 att WHO:s rekommendationer gällande helamning skall vara rådande även i Sverige. Detta innebär att barnet bör helammas till sex månaders ålder. I rapporten från socialstyrelsen 2018 redovisas att 15 % av kvinnorna idag helammar sina barn vid sex månader. Tidigare studier har fokuserat på varför kvinnor slutar att amma men få studier beskriver kvinnors upplevelser av att helamma i sex månader. Syfte: Att beskriva förstföderskors upplevelse av att helamma i sex månader. Metod: En fenomenologisk livsvärldsansats har använts. Semi-strukturerade intervjuer av sex förstföderskor genomfördes. Data analyserade med kvalitativ innebördsanalys. Resultat: Sex innebördsteman framträdde i datamaterialet: Att möta och känna okunskap om amning, Självförtroende är nödvändigt, Uppleva att vara kroppslig, Anknytningen till barnet underlättas, Att amma innebär att uttrycka ett politiskt ställningstagande samt att Amning underlättas av stöd från vården, Amningshjälpen och närstående. Kvinnorna uttryckte brist på kunskap om amning hos vårdpersonalen, vilket ledde till att de i sin tur fick otillräcklig information om amning. Bristen på kunskap gjorde att de inte var tillräckligt förberedda, vilket minskade deras självförtroende i att kunna amma och gjorde att de fick en negativ start på amningen. Stöd från anhöriga och omgivningen gjorde upplevelsen av amningen positiv. Kvinnorna uttryckte en fascination till den egna kroppen. De uttryckte en önskan om att få uppleva sin kropp, att få vara en biologisk kvinna. Amningen underlättade anknytningen till barnet och var ett sätt att ge barnet kärlek. Kvinnorna beskrev att amningen väckte känslor av glädje. Amning sågs som ett sätt att visa politiskt ställningstagande i ett samhälle där den objektifierade kvinnokroppen ledde till frustration. Slutsats: Att som kvinna känna självförtroende till sig själv och sin kropp och dess förmåga att kunna amma är avgörande för hur amningsperioden upplevs. Vårdpersonal kan genom att ge bekräftelse och konsekventa råd stärka kvinnans självförtroende i att amma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)