Sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad vård i omvårdnadsarbetet på äldreboende : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Begreppet personcentrerad vård ska kännetecknas av att vårdtagare och anhöriga blir sedda och förstådda som unika personer, med individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vad som kan påverka tillämpningen av personcentrerad vård på äldreboenden. Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med nio sjuksköterskor som arbetar inom äldreboenden i Sverige utfördes. En kvalitativ innehållsanalys användes. Resultat: Vid analysen identifierades tjugotre underkategorier, vilka delades in i huvudkategorierna; Förhållningssätt till den äldre personen, Delaktighet i vården, Kompetens i omvårdnadsarbetet, Samarbete i team, Möjlighet för dialog, Boendemiljöns inverkan, Strukturering av omvårdnadsarbetet, Arbetsmiljöns inverkan och Ledningens inflytande. Slutsats: Möjligheterna för att tillämpa ett personcentrerat arbetssätt på äldreboende är beroende av flera faktorer. Handledning är en viktig del i tillämpningen, där sjuksköterskor har en viktig roll i att föregå med gott exempel, för att uppmuntra övriga kollegor till ett personcentrerat arbetssätt. För att sjuksköterskor ska ha möjligheter att påverka övrig vårdpersonal är ledningens stöd av stor vikt, där tillfälle till utbildning och vidareutveckling hos vårdpersonalen behöver uppmärksammas mer. Organisationen behöver även arbeta för en miljö som främjar en personcentrerad vård, vilket inkluderar en god grundbemanning, kontinuitet på personal inom alla yrkesgrupper samt tid för att bemöta varje äldre persons behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)