Redovisning av Humankapita inom Bankbranshcen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse samt redogöra över hur bankerna i den svenska marknaden redovisar humankapital (HK). Vidare vill vi belysa över utveckling av HK redovisning under år 2020 i jämförelse med år 2010. Studiens metod bygger på en longitudinell studie där syftet är att belysa hur valda bankerna i den svenska marknaden redovisar sin HK samt hur har redovisningen utvecklats i jämförelse med år 2010. Studien genomförs genom att innehållanalysera valda bankernas årsredovisningar och sammanställa resultat i tabell genom ett framtaget kodsystem. Vidare har vi sammanställd en modell utgjord av fyra kategorier där varje kategori består av flertal nyckeltal och HK begrepp. Studiens teorikapitel utgörs av teorier utifrån både intressenternas samt bankernas synvinkel och faktorer som påverkar redovisning av HK. Här belyser vi även över ämnet HK, mätningen av HK samt utveckling på redovisning av HK genom tiden. Studiens empiri visar tabeller på hur bankerna tar upp varje nyckeltal och om det görs numerisk, textuell eller via figur. Nyckeltal och HK begrepp ingår i sin del inom fyra olika kategorier; personalfördelning, utbildning, hälsa och arbetstillfredsställelse samt motivation. Undersökningen genomförs genom att analyser valda bankernas årsredovisningar för år 2010 och 2020 d.v.s. åtta olika årsrapporter från fyra banker och resultatet sammanställde i separata tabeller. Studien genom undersökning visade hur bankerna redovisar sin HK utifrån ÅRL och krav från intressenterna. Resultatet påvisar även på utveckling av redovisning av HK under 2020 i jämförelse med 2010 för samtliga bankerna men framförallt Nordea och Handelsbanken. Utveckling som har kännetecknats är att nyckeltal och begrepp redovisas i större utsträckning under 2020 där bankerna har gått från att redovisa HK i mindre omfattning till att belysa det mer djupgående.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)