Gratis medlemskap! : En språkvetenskaplig studie av genre, diskurs och identitetsskapande i presentationen av kundklubbar

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Sammanfattning: Denna språkvetenskapliga studie syftar till att synliggöra och diskutera kring hur olika genredrag, diskurser och identiteter tas i uttryck genom kundklubbars självpresentationer. Detta för att se på vilket sätt kundklubbar framställer sig själva i jakten på att värva, behålla och främja lojala kunder. I studien deltar åtta företag, vars kundklubbar har presenterats textuellt på respektive företags hemsida. För att hitta betydelsebärande moment i texterna har den systemisk-funktionella grammatiken tillämpats, och genom interpersonella och ideationella textanalyser har genredrag och diskurser synliggjorts. Det dras även paralleller till hur genredragen kan fungera identitetsskapande, och det diskuteras utifrån detta om hur kundklubben skapar en åtråvärd identitet både hos sig själv och sina medlemmar. Detta kopplas även till riktlinjer inom reklamgenren. Resultatet visar en tydlig struktur där kunder erbjuds exklusiva förmåner och en åtråvärd identitet i utbyte mot att registrera sig i klubben. Medlemmar intar en passiv roll som ansträngningslöst får eller tjänar på klubbens alla fördelar, medan kundklubbarna framställs som aktiva skapare och resursrika försörjare. Här framträder även en säljdiskurs, som ställs i kontrast till en dold konsumtionsdiskurs. Negativa aspekter, så som kostnader och villkor, osynliggörs och fokus ligger snarast på att beskriva den positiva upplevelsen och lönsamheten med att vara medlem i kundklubben.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)