Omsorgsbegreppet i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers beskrivning av och arbete med omsorgsbegreppet i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Nyckeln till en djupare förståelse av omsorgsbegreppet ligger i omsorgens verkliga synlighet i förskolan. Att synliggöra begreppet omsorg är dock inte lätt. Hur beskrivs omsorgsarbetet och hur förstår pedagogerna omsorg på ett djupare plan? Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers förståelse av begreppet och emotionellt omsorgsarbete samt att ta reda på hur förskolor aktivt arbetar med omsorgsfrågor i sina arbetslag. Våra forskningsfrågor är följande; a) Hur beskriver pedagoger sin förståelse av begreppet omsorg? b) Hur förklarar pedagoger arbetet med barns rätt till omsorg? c) Hur tar pedagoger hand om och tillgodoser barns känslomässiga behov i förskoleundervisningen? Resultatet visar att omsorgen sker ömsesidigt i samspelet mellan pedagoger och barn men eftersom begreppet omsorg är mångsidigt och svårtolkat blir det sekundärt i förskoleundervisningen. Alla barn har rätt till lika mycket omsorg men det ser olika ut på grund av olika faktorer som barns ålder, personaltäthet, resurser, storleken på barngruppen et cetera. Respondenterna i vår studie framhåller att det inte samtalas tillräckligt mycket kring omsorg och hur man bedriver och aktivt arbetar med barns känslomässiga behov i förskoleutbildningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)