HELTID SOM NORM : En kvalitativ undersökning omuppfattningar om heltidsreformen, dessgenomförande och förväntade effekter

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Malin Pettersson; Elin Törnebring; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sverige står idag inför demografiska utmaningar som medför en stor personalbrist på arbetsmarknaden vilket framför allt drabbar vård- och omsorgsyrken där även deltidsarbete är ett vanligt förekommande fenomen. För att möta det stora  rekryteringsbehovet har en central överenskommelse mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisation träffats som innebär att kommuner och landsting i Sverige ska arbeta för att fler ska jobba mer, en så kallad heltidsreform. Undersökningen syftar till att studera enhetschefers samt medarbetares uppfattningar om reformen ur ett chefsperspektiv innan den har implementerats. Undersökning grundas på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer med enhetschefer vid en vård och omsorgsenhet i en mindre kommun i norra Sverige. Resultatet visar på att det finns varierade attityder till heltidsreformen bland enhetschefer och personal samt skilda åsikter huruvida reformen påverkar rekryteringsbehovet eller inte. Undersökningen har identifierat skäl till deltidsarbete och avgränsar därmed de grupper reformen främst avser att påverka. Vidare har det framkommit att heltidsreformen kommer kräva en annan organisering med exempelvis fokus påen förbättrad arbetsmiljö och ökad rörlighet mellan arbetsplatser. För att uppnå ökad sysselsättningsgrad bland de anställda krävs ett restriktivt förhållningssätt till deltidsarbetande samt ett långsiktigt tänk genom hela förändringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)