Sociala medier kopplat till psykiskt välmående : En kvantitativ stuide om samband mellan användande av sociala medier och studenters psykiska välmånde

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Wedérus Jenny; Jennie Larsson; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund: tidigare studier tyder på att sociala medier har en negativ inverkan på det psykiska välmåendet. Samtidigt som användningen av sociala medier ökat bland unga vuxna, tenderar även det psykiska välmåendet försämras bland målgruppen. En grupp vars nedsatta psykiska välmående är särskilt utmärkande jämfört med jämnåriga yrkesverksamma, är studenter. Syfte: syftet är att undersöka förekomsten av psykiskt välmående och användandet av sociala medier bland studenter, samt undersöka sambandet mellan användandet av sociala medier och studenters psykiska välmående. Metod: en kvantitativ metod med tvärsnittsdesign tillämpades för att besvara studiens syfte. Data samlades in genom enkäter, som besvarades av 109 studenter på ett universitet i Mellansverige. Insamlat material analyserades genom frekvenstabeller och Spearman´s rho i SPSS. Resultat: studenter som ägnade mindre tid på sociala medier, främst på helger i högre utsträckning upplevde lycka och glädje, var nöjda och tillfreds samt kände att de tillhörde en gemenskap. Däremot påvisades inga signifikanta samband gällande användande av sociala medier och studenternas självuppskattade psykiska välbefinnande, känslan av varma och tillitsfulla relationer eller självförtroende att ha egna tankar och åsikter. Slutsats: ett svagt negativt samband påvisades gällande tidsåtgången på sociala medier och ett fåtal aspekter utifrån självuppskattat välmående.Nyckelord: sociala medier, socialt kapital, student, ung, välbefinnande

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)