Lek och Läsning Pedagogers tankar kring lek i läsinlärning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Författare: Carolina Johansson; [2007]

Nyckelord: läsinlärning; lek;

Sammanfattning: Abstract Carolina Johansson (2007) Pedagogers tankar kring lek i läsinlärning. (Playing and reading Teachers thoughts around playing in reading). Syftet med det här examensarbetet var att få kunskap om pedagogers tankar kring lekens betydelse för läsinlärning. Frågeställningarna har varit ”Hur ser arbetet ut i läsinlärning?”, ”Används leken i läsinlärning och iså fall hur?” och ”Hur tänker pedagoger kring fördelar och nackdelar med leken i läsinlärning?”. Jag har i uppsatsen använt mig av Wittling (1998), Leimers (1974) och Smith (2000) tankar och teorier kring läsning. Knutdotter (1992), Welén (2003) och Lindqvist (2002) som på olika viss forskat kring leken har också används. Jag har gjort en kvalitativ undersökning där insamlingen av det empiriska materialet har skett genom intervjuer med fyra pedagoger verksamma på en grundskola. Till en början tänkte pedagogerna mest på den fria leken när de tänkte på begreppet lek och pedagogerna menade att den fria leken inte används i deras arbete med läsinlärning. Det som dock framkom under intervjuerna var att pedagogerna faktiskt använde sig av leken, eller lekfulla inslag i läsinlärning. Det kunde exempelvis vara olika typer av språklekar, laborationer med bokstäver och ord, och arbete med rim och ramsor. De fördelar som pedagogerna kunde se av att använda leken i läsinlärning var att eleverna upplevde arbetet som roligt. Eleverna såg då inte undervisningen som något betungade utan som något lustfyllt. Nackdelar som nämndes var att det kunde upplevas som att det blev lite oroligare och rörigare i klassen när de skulle använda leken i läsinlärning. Detta på grund av att pedagogerna då frångick de ramar som eleverna var vana vid. Nyckelord: Läsning, läsinlärning, leken, fri lek och regellek

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)