"Det är en riktig sexuell läggning och jag har den" - Hur omgivningens attityder påverkar bisexuellt identitetsskapande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att belysa bisexuellt identitetsskapande genom att undersöka vilken roll omgivningens attityder till bisexualitet har i denna process. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex bisexuella personer. Utifrån en hermeneutisk ansats tillämpades tematisk analys för att analysera intervjumaterialet, vilket resulterade i fem huvudteman: Att vara sann mot sig själv, Att anpassa sin identitet efter kontexten, Politiskt laddade möten med omvärlden, Att hantera en stigmatiserad identitet och Sökande efter ett community. Resultatet visar att omgivningens bi-negativa attityder kan bidra till ett behov av att vara sann mot sig själv. För vissa betyder det att aktivt bejaka sin bisexuella identitet medan det för andra innebär att inte identifiera sig som bisexuell, då det finns en motvilja inför att låta omgivningen kategorisera en. Ett sätt att hantera stigmatisering är att anpassa identiteten efter aktuellt sammanhang och att hålla fast vid sin identitet blir därför en utmaning. Ett annat sätt är att aktivt bemöta fördomar. I möten med omgivningen kan bisexuella känna sig objektifierade men kan även använda sitt handlingsutrymme för att påverka omgivningens bi-negativa attityder i en positiv riktning. Bisexuella upplever en avsaknad av ett självklart community genom att de varken tillhör hetero- eller homovärlden. Detta bidrar till att kampen för den bisexuella identiteten inte förs på gruppninå utan snarare på individuell nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)