Vad är den kliniska farmaceutens roll inom vården?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Den kliniska farmacin i Sverige har utvecklats markant det senaste årtiondet, var de kliniska farmaceuternas antal mer än fördubblats. Samtidigt som den kliniska farmacin utvecklas mer och mer så finns det i nuläget begränsade utbildningsmöjligheter. Mål: Denna rapport har som syfte att undersöka den kliniska farmaceutens roll inom vården, dennes arbetssätt och synen på yrkesrollen. Metod: En enkätundersökning utfördes riktad till alla verksamma kliniska farmaceuter i Sverige som arbetar patientnära. Resultat: Svarsfrekvens för undersökningen uppgick till 58%. Undersökningen kartlade den kliniska farmaceutens arbetssätt och gav en översiktlig bild av vad farmaceuten ansåg om sin yrkesroll samt visade hur farmaceuterna ansågs kunna föra den kliniska farmacin framåt i landet. Diskussion: Ett grundligt förarbete med pilottester och kvalitativa studier utfördes inte i samband med utformandet av enkäten, vilket resulterat i brister i studiens validitet. Slutsats: Det fanns skillnader gällande de olika regionernas arbetssätt med anledning av att yrkesrollen var svårdefinierad, samt att arbetssätten för farmaceuterna var olikartade. Majoriteten av deltagarna hade en positiv inställning till sina upplevelser inom det multidisciplinära teamet, däremot var de även av åsikten att klinisk farmaci inom Sverige bör vidareutvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)