Vård i livets slutskede: nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sjukhusens medicinavdelningar är komplexa och krävande arbetsplatser och vården som patienterna på dessa avdelningar behöver varierar oerhört. Det är inte ovanligt att de ansvariga sjuksköterskorna vårdar kurativa patienter parallellt med döende patienter. Tidigare studier har visat att sjuksköterskor anser att vård i livets slutskede är viktigt och givande men att den kan vara både utmanande, ensamt och stressigt. Men det finns en brist på forskning om nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att vårda i livets slutskede på medicinavdelning.Syfte: Syftet med studien är att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att vårda i livets slutskede på medicinavdelning.Metod: En kvalitativ metod med tre fokusgrupps intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Data analyserades med hjälp av innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004).Resultat: Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev att det viktigaste var att ge den äldre patienten ett fint slut och att stötta anhöriga i vården av den döende patienten. Den negativa aspekten var känslan av att inte räcka till. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever också att det finns svårigheter i olika aspekter av arbetet såsom anhörigvård och hantering av läkemedel. Stöd av kollegor och mer kunskap om vård i livets slutskede är önskvärt.Slutsats: Studiens resultat stämmer överens med Benners modell, Från Novis till Expert, som betonar vikten av stöd från kompetenta sjuksköterskors i den kliniska verksamheten för att kunna lära sig prioritera och hantera de olika aspekterna av patienters vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)