Verkliga styrningsutmaningar i megaprojekt

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka de motiv, erfarenheter och reflektioner sombeställare av megaprojekt, i det svenska fallet Trafikverket, själva upplever i sin styrningsamt sprida kunskaper kring de praktiska utmaningar som framkommer och på så sättstimulera verksamhetsutveckling bland beställare av megaprojekt.Teori: Det finns tre kritiska perspektiv mot den traditionella projektstyrningslitteraturen sombelyser måltriangelns bristande relevans i megaprojekt, den institutionella miljöns påverkanpå styrningen samt argument för att megaprojekt bör studeras som temporära organisationerMetod: I studien har en kvalitativ och abduktiv ansats valts ut för insamling av empiri genomsemistrukturerade intervjuer med projektledare, controllers, stabschefer och projektchefer.Intervjufrågorna formats utifrån den traditionella projektstyrningslitteraturen. Det empiriskaresultatet som erhållits genom intervjuer har även kompletterats genom en kvalitativdokumentanalys.Resultat: Studien visar att det används olika instrument, tekniker och modeller för att planera ochstyra megaprojekt. Dessa kan antas vara varianter av de som beskrivits av den traditionellaprojektstyrninglitteraturen som framgångsmodeller vad gäller styrning. De utmaningar ochproblem som beställarna står inför i svenska megaprojekt har dock många gånger lämnatsutanför samma litteratur, vilket innebär att de aktörer vi studerade fick anpassa modellernautefter lokala förutsättningar och utmaningar. Många av de utmaningar som identifierats istudien är också komplexa och svåra att generalisera eller att paketera i en viss förespråkadmodell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)