Fysisk aktivitets positiva effekter på folkhälsan

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Inledning Hjärnan är det organ som påverkas mest av regelbunden träning. Genom att röra på sig ofta påverkar bland annat koncentrationen, minnet, sömnen och kreativiteten. Att ha en passiv livsstil ökar risken att utveckla många av våra vanliga folksjukdomar som fetma, diabetes, benskörhet och hjärt-och kärlsjukdomar. Metod Examensarbetet är baserat på en översiktlig litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar har lästs, granskats och analyserats. Resultatet är byggt på vetenskapliga artiklar som var peer-reviewed. Resultat Samtliga artiklar bekräftar hypotes om ett samband mellan fysisk aktivitet och positiva effekter. Ett stort antal artiklar vittnar även om ett behov av ytterligare forskning på ämnet för att i sinom tid kunna etablera fysisk aktivitet som skyddsfaktor och alternativ behandling av välfärdssjukdomars symtom. Även för fysiskt och psykiskt välmående med förbättrad inlärning i både skola och på fritid. Diskussion En genomgång av tio vetenskapliga artiklar påvisar ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och positiva effekter. I ett längre perspektiv finns det potential för fysisk aktivitet att fungera som en erkänd behandlingsmetod för att lindra symtom som fetma, depression, psykisk ohälsa och nå ett bättre skolresultat. Nyckelord: cognitive ability, physical activity, exercise, learning, memory, accomplishment, creativity samt fysisk aktivitet, inlärning, minne, prestation, kreativitet och motion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)