Skattningsformulär för vårdnadshavare gällande barns språkliga förmåga

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

Sammanfattning: Syfte: Denna pilotstudie hade syftet att översätta Ottems norska skattningsformulär (2009) för bedömning av barns språkliga förmågor i den tidiga skolåldern till svenska. Metod: De 20 påståendena i Ottems formulär (2009) översattes från norska till svenska. 144 barn mellan 6 och 12 år som rekryterades från skolor deltog i studien. Barnens vårdnadshavare fick fylla i skattningsformuläret digitalt. Deltagarnas svar analyserades med Cronbachs alfa och split-half för att undersöka den svenska översättningens reliabilitet. En korrelationsanalys utfördes för att se om det fanns en koppling mellan barnens ålder och deltagarnas svarsmönster. Resultat: Den svenska översättningen av formuläret visade sig ha hög reliabilitet utifrån analyserna med både Cronbachs alfa och split-half. Alfakoefficienten för samtliga items var 0,954. Spearman-Browns koefficient för analysen med split-half var 0,964. Korrelationsanalysen visade på en icke signifikant korrelation mellan barnens ålder och deltagarnas svarsmönster. Slutsatser: Den svenska översättningen av Ottems formulär (2009) var psykometriskt hållbar och kan användas för den undersökta åldersgruppen. Formuläret är relevant som screeningmaterial eller som komplement till övriga etablerade tester vid språklig bedömning av barn i den tidiga skolåldern. Vidare validering krävs för att fastställa skattningsformulärets sensitivitet och specificitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)