ATT LEVA MED TRYCKSÅR : Patienternas upplevelser

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Trycksår är en lokal skada i huden eller underliggande vävnad. Trycksår uppkommer när blodcirkulation är förhindrad och det är syrebrist i vävnaden. Det vanligaste tryckutsatta område är sakrum, sittbensknölar, hälar, höfter, knän insidor, fotknölar, skinkorna, öronen, skulderbladen och bakhuvudet.  Trycksår delas in i fyra kategorier. Hudrodnad som inte går bort vid avlastning, delhudsskada, Fullhudsskada, djup fullhudsskada. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av att leva med trycksår. Metod: denna litteraturöversikt har genomförts som en kvalitativ litteraturstudie av fjorton vetenskapliga artiklar.  Analysen utfördes som en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans (2004). Resultat: resultat visade tre kategorier som är fysiska, psykiska och sociala svårigheter och fem subkategorier som är smärta, ett förändrat liv, oro och\eller nedstämdhet, isolering och osjälvständighet. Diskussion: trycksår anses som en vårdlidande vilket inkluderar behandlingsbrist, brist på förebyggande åtgärder av trycksår eller brist på smärtlindring. Sjuksköterskans roll i omvårdnad är att identifiera och förebygga ohälsa samt stödja patienter för en bättre livskvalitet genom att bedöma, sätta omvårdnadsmål, utföra och följa upp insatser. Slutsats: Studien visar att patienterna som lever med trycksår upplever olika begränsningar som har påverkat patienter att utföra deras dagliga aktivitet vilket leder till förändringar i livskvalitet. Sjuksköterskans ansvarsområde är därför stödja patienter med god behandling som leder till bättre livskvalitet.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)