Det är kul att labba, men that´s it! : En studie av högstadieelevers kemiintresse samt lärares arbete för en ökad studiemotivation.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Författare: Susanne Bromander; [2020]

Nyckelord: Kemi; motivation; intresse; lärare; elev; förälder; hemmet;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att ta reda på hur intresserade eleverna på högstadiet är av ämnetkemi i de olika årskurserna och hur yttre faktorer kan stärka deras intresse. Även lärarna harstuderats och hur de aktivt arbetar för att stärka och utveckla elevernas motivation för ämnet.Intresse och motivation är viktiga faktorer i elevernas lärande. Eleverna har en inre motivationsom påverkas av omvärlden under deras uppväxt. Omvärlden är bland annat lärarna i skolan,men även hemmet med föräldrar, släktingar och vänner samt andra personer eleven möter i sittliv. Ämnet kemi är ett ämne som ofta anses vara svårt och det har under flera år noterats attintresset och kunskapen har minskat hos de svenska eleverna. De senaste åren har denna trendbörjat vända. Vad det är som skapar intresse och bibehåller intresse är av yttersta vikt att vetaför att som lärare kunna göra det bästa av undervisningen.I studien har en enkätundersökning genomförts på en kommunal högstadieskola i samtligaårskurser samt en fokusintervju med tre stycken behöriga kemilärare på skolan. 202 elever harsvarat på enkätundersökningen. Data har analyserats i ett statistikprogram. Resultatet visar attelevernas intresse sjunker genom årskurserna. Tre aktörer påverkar varandra för att skapa ochbibehålla motivation. Eleven själv, läraren och hemmet. Alla aktörer behövs för att elevensintresse och motivation ska vara så högt som möjligt och därmed få ett bra lärande.Resultatet visar på att yttre faktorer är viktiga för elevernas motivation, men att det är skillnadmellan vad som påverkar killar och tjejer. Killarnas intresse för ämnet är likvärdigt mellanårskurserna, men deras åsikt om ämnets relevans och hur mycket hjälp de kan få hemifrånvarierar. Tjejernas intresse sjunker däremot genom årskurserna och deras åsikt om ämnetsrelevans och möjlighet att få hjälp hemifrån följder samma mönster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)