Sexuell hälsa hos individer med intellektuell funktionsnedsättning - arbetsterapeuters arbete inom daglig verksamhet och vuxenhabilitering.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Studier visar på att det finns bristfällig forskning om arbetsterapeuters arbete med sexuell hälsa. Syftet: Att undersöka arbetsterapeuters arbete med sexuell hälsa hos individer med intellektuell funktionsnedsättning inom daglig verksamhet och vuxenhabilitering. Metod: Kvantitativ enkätstudie där 30 stycken arbetsterapeuter rekryterades via icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Kvantitativ data analyserades med deskriptiv statistik och korrelationsanalys. Kvalitativ data användes som komplement. Resultat: Majoriteten av arbetsterapeuterna uppgav att de berör ämnet sexuell hälsa någon gång per år, men många svarade att de aldrig utfört en intervention relaterad till sexuell hälsa. Studien visade ett samband mellan i vilken utsträckning arbetsterapeuter arbetar med sexuell hälsa och deras upplevda bekvämlighet med att lyfta ämnet med klienter. Endast en tiondel upplevde sig ha tillräckligt med kunskap om ämnet för att arbeta med sexuell hälsa medan en övervägande andel av deltagarna ansåg att det var ett arbetsområde för arbetsterapeuter. Slutsats: Arbetsterapeuterna arbetade inte med sexuell hälsa i stor utsträckning inom verksamheterna trots att målgruppen är i risk för att uppleva aktivitetsorättvisa relaterad till deras sexuella hälsa. Identifierade hinder för arbetet med sexuell hälsa var bristfällig kunskap och avsaknad av rutiner på arbetsplatsen. Åtgärdas dessa hinder kan det främja arbetet med sexuell hälsa för målgruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)