FLEXIBILITETENS ÖVERTAG — PÅ GOTT ELLER ONT? En kvalitativ studie om individers upplevda psykosociala arbetsmiljö under distansarbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka individers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön under distansarbetet och om diverse levnadsförhållanden samt arbetsutformning kan ha en inverkan.Teorierna som studien använder sig av är krav-kontroll-stödmodell och det gränslösa arbetet. Även tidigare forskning i området distansarbete behandlas i relation till begreppen krav, kontroll, stöd och gränslöst arbete.Studien bygger på en kvalitativ metod och insamlingen av empirin genomfördes via sex semistrukturerade intervjuer. Urvalsteknikerna som användes var i form av selektivt- och snöbollsurval.Resultatet visar att det finns både positiva och negativa effekter av implementeringen av distansarbetet. Några positiva aspekter är individernas upplevelse av ökad produktivitet och autonomi samt tidssparande. De negativa aspekterna är främst bristen på socialt stöd, känslan av isolering hos de individer som lever ensamma och känslan av minskad egenkontroll och höga arbetskrav hos de individer som har komplexa uppgifter i arbetet. Empirin visar även att individerna upplever den psykosociala arbetsmiljön olika beroende på levnadsförhållanden och arbetsutformning. Kort sagt blir de individer som lever tillsammans med någon eller i en större familj mer störda under arbetet än de som lever ensamma. För de individer som har komplexa arbetsuppgifter inom företaget blir gränsen mellan arbete och privatliv mer diffus under distansarbetet jämfört med de individer som har mindre komplexa arbetsuppgifter med bestämda arbetstider. Det gränslösa arbetet blir också mer tydlig hos de individer som har flexibel arbetstid, komplexa arbetsuppgifter och barn att ta hänsyn till vid sidan av arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)