Konsten att leda sig själv : En kvalitativ fallstudie om hur självledarskap kommer till uttryck i och genom kulturen på Desenio

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Självledarskap är ett forskningsområde som blev ett omtalat fenomen under mitten av 1980-talet. Det finns dock inte mycket forskning kring hur självledarskap kommer till uttryck inom en specifik organisation. Vi ville, genom en kvalitativ studie, skapa en ökad förståelse för hur självledarskap kommer till uttryck genom organisationskultur på e- handelsföretaget Desenio. Tre självledarskapsstrategier användes för att tolka och skapa en förståelse för självledarskapet i organisationen. Vi utförde en fallstudie som inkluderade tio intervjuer med medarbetare och Vd:n på företaget som fick berätta om sina erfarenheter och föreställningar om självledarskap. För att skapa en förståelse för omgivningen och kulturen utförde vi även observationer på Desenio som ett komplement till de utförda intervjuerna. Vi kunde i vår studie identifiera de tre självledarskapsstrategierna hos samtliga medarbetare. Vad som framgick var dock att ingen av strategierna fullt ut kunde identifieras hos medarbetarna, utan att strategierna till viss del identifierades. Vi kom även fram till att organisationskulturen format självledarskapet då medarbetarnas arbetssätt och beteenden speglas av kulturen och värderingarna på Desenio.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)