Vad är särskilt med ett särskilt begåvat barn?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: SyfteDet övergripande syftet med studien är att få kunskap om hur sju specialpedagoger uppfattaratt särskild begåvning hos barn yttrar sig. Vidare är syftet att undersöka hur dessaspecialpedagoger uppfattar särskilt begåvade barns behov av stöd i skolan och hur stödet kanse ut. Studiens syfte är även att belysa hur de kvalitativa uppfattningarna kan variera. Utifråndetta formulerades två forskningsfrågor. “Vad finns det för variationer i hurspecialpedagoger definierar särskild begåvning hos barn?” samt “Vad finns det förvariationer i specialpedagogers uppfattningar om särskilt begåvade barns behov av stöd iskolan?”TeoriDå det inom den fenomenografiska ansatsen inte finns en enskild tolkningsteori om fenomenatt använda, lutar sig denna studie istället mot några utvalda specialpedagogiska perspektiv.Perspektiven är; det kategoriska perspektivet, de relationell perspektivet, det kritiskaperspektivet och dilemmaperspektivet.MetodStudien har en fenomenografisk ansats och insamling av empiri har skett genomsemistrukturerade kvalitativa intervjuer. Deltagarna i studien är sju specialpedagogerverksamma i grundskola och förskola, där det målstyrda urvalet har riktat sig mot urval medså stor variation som möjligt. Analysförfarandet är fenomenografiskt, Specialpedagogernasuppfattningar var det som eftersöktes.ResultatResultatet visar på en stor variation av definitioner kring särskild begåvning hos barn. Vidarelyfts få konkreta metoder fram, för både identifikation samt insatser i form av stöd för särskiltbegåvade barn. I resultatet går det att utläsa att det kan ses som ett misslyckande när ett barnmed särskild begåvning blir en fråga för elevhälsan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)