Rätten att frånträda ett förhandsavtal vid bostadsrättsförvärv - Betydelsen av ändrade förhållanden

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Lisa Rieden; Clara Karlsson; [2019]

Nyckelord: Förhandsavtal; Försening; Upplåtelse;

Sammanfattning: Vid nyproduktionsprojekt för bostadsrätter finns ett behov av att binda upp framtida köpare vid ett tidigt stadium genom ett förhandsavtal. Förhandsavtalet är bindande för båda parter och skrivs väldigt tidigt i byggprocessen. Därav skapas ett långt tidsspann mellan tecknandet av förhandsavtalet och det slutliga tillträdet. Det långa tidsspannet i sig medför i många fall förseningar av byggnationen och att bostadsmarknaden hinner förändras. Förhandstecknarens rätt till att frånträda på grund av försening är begränsad enligt bostadsrättslagen medan en marknadsförändring efter ingånget avtal inte regleras i lag. Lagtexten anger bland annat att om tillträdet på grund av försummelse från bostadsrättsföreningens sida inte skett i skälig tid är det en giltig anledning att frånträda avtalet. Det finns inom detta område inga klara direktiv eller regler om vad skälig tid eller försummelse innebär. Trots att regleringar angående förseningar finns är reglerna otydliga och behöver avgöras från fall till fall. Det föreligger vissa risker för förhandstecknaren i hänseende till det långa tidsspannet mellan förhandsavtalets ingående och upplåtelsen. Ekonomiska aspekter har uppmärksammats då till exempel köparens tidigare bostad kan sjunka i värde under tidsintervallet. Detta kan bland annat resultera i att insatsen till nyproduktionen blir lägre än förväntat. Ett sådant scenario kan även påverka bankens beslut att bevilja lån till den nya bostaden trots att köparen fortfarande är bunden till förvärv enligt förhandsavtalet. Då förhandsavtal kan tecknas flera år innan bostadsrätten ska tillträdas kan bostadsmarknaden förändras. Detta har under flera år inte varit ett problem då marknaden stigit prismässigt under en längre tid. Inte förrän nyligen, då den svenska bostadsmarknaden till viss del stagnerat har problemen uppmärksammats. I dagsläget finns inte någon direkt applicerbar och vägledande praxis som kan tillämpas på köparens rättigheter i ovan given kontext då förutsättningar på marknaden förändras. Det är endast vid försening som kraven i 5 kap 8 § BRL kan uppfyllas och ger köparen rätt att frånträda förhandsavtalet, medan en förändrad förutsättning gällande bostadsmarknaden eller lånelöfte inte kvalificeras som en giltig anledning. Det finns inget konsumentskydd gällande marknadsmässiga förändringar trots att förhandstecknaren kan försättas i en utsatt ekonomisk situation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)