Kategorisering av övningsfrågor med Blooms reviderade Taxonomi utifrån läromedel i ämnet Historia

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att utifrån olika tryckta läromedel för elever i årskurs 7 skapa kunskap om vilka frågor, frågetyper, i läromedlen som beaktas. Läromedlen var från två olika bokförlag. Kategorisering av frågorna gjordes utifrån kunskapstyperna i Blooms reviderade taxonomi: faktakunskap, begreppskunskap, procedurkunskap och metakognitiv kunskap. Då taxonomin är tvådimensionell, betraktas också kognitiva processer. Utöver kunskapsdimensionen är taxonomin indelad i sex olika kognitiva process kategorier. Dessa gör det enklare att kategorisera kunskapstyper, eftersom ett visst samband finns mellan kunskapstyp och kognitiv process kategori. Faktakunskap och begreppskunskap kunde urskiljas samt process kategorierna minnas och förstå utifrån frågornas karaktär från gällande studie. Övriga kunskapstyper och process kategorier är mer svåröverskådliga och frågor knutna till dessa är inte av samma omfattning. Process kategorin skapa har jag inte funnit. Metakognitiv kunskap är svår att behandla i en lärobok. Metakognitiv kunskap utvecklas under en längre tid. Utifrån kategoriseringen av frågor verkar faktakunskap och begreppskunskap i båda läroböcker dominera. Detsamma gäller de kognitiva process kategorierna minnas och förstå. Faktakunskap utgör en stor andel av läroböckerna. I de böcker jag analyserade bestod faktakunskap för 79 % respektive 55 % av samtliga frågor. Analyserar man istället process kategorierna minnas och förstå utifrån frågor i böckerna utgör dessa kategorier sammantaget över 85 % i läroböckerna. Andelen frågor som kan kategoriseras i respektive kategori minnas och förstå är ungefär lika stora i läroböckerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)