Sjuksköterskors erfarenheter av MIG-team

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Svårt sjuka patienter i tillstånd som kräver mer noggrann övervakning är en av de mest resurskrävande vårdformerna och den sker på intensivvårdsavdelningar. Inom den svenska sjukhusvården finns idag på de flesta större sjukhus Mobila Intensivvårdsgruppen (MIG). Den uppkom som ett led i att förebygga att inläggning på intensivvårdsavdelning, genom att upptäcka försämringar på ett tidigt stadium. För att ett MIG-team skall fungera och förebygga lidande och/eller säkerställa patientenssäkerhet behövs ett fungerande samarbete. Det samarbetet uppstår i de flesta fall mellan sjuksköterskan som kontaktar MIG-teamet (larmande/sjuksköterska) och intensivvårdssjuksköterskan som är en del av MIG-teamet (respondent/sjuksköterska). Syfte: Avdelningssjuksköterskans och MIG-sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av samarbetet med MIG-team. Metod: Denna studie är en systematisk litteraturöversikt ’Mixed Method Review Study’ baserad på kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: Majoriteten av de utvalda artiklarna redogör för en positiv inställning till MIG-teamet och dess existens, sett ur både avdelningssjuksköterskans- och MIG-sjuksköterskans perspektiv, där samtliga belyser vikten av ett MIG-team för att undvika hjärtstopp och öka patientsäkerheten. Resultatet delades in i ett huvudtema - positiv inställning till MIG-teamet samt tre underteman; ledarskap, kunskap/kompetents, och attityder. Slutsats: Studien påvisar att samarbetet mellan avdelningarna och MIG-teamet uppfattas som positivt av såväl avdelningssjuksköterskans som av MIG-sjuksköterskans. MIG-teamets existens skapade trygghet och stöd hos de involverade, vilket genererade en ökad patientsäkerhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)